KVKK Aydınlatma Metni

Son Güncelleme : 01 Ocak 2022

Değerli ziyaretçilerimiz,

 

Luhmann Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Luhmann) olarak, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web sitemizi ve mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Luhmann, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç, koşullar ve süre çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörüldüğü gibi işlemekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Genel Merkez, bağlı birimlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Luhmann Bilişim Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’dir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, şirketimizin genel merkezi, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, mobil uygulamalarımız ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Luhmann A.Ş. tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi gibi mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi otomatik yada otomatik olmayan yöntemler ile şirketimiz birimleri, web sitesi, mobil uygulamalar ve/veya şirket sistemlerinde sözlü, yazılı ve/veya görüntülü olarak kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve genel tabiri ile işleyebilecektir. Kişisel verileriniz aşağıda işaret edilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

Site ve Mobil Uygulama üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimiz ve site üzerindeki zorunlu, işlevsellik ve performans çerezlerine ilişkin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak topluyoruz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmek,

 

Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Açık Rıza Gerektirmeyen Hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
– Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

– Luhmann’ın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
– Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere,
– Müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,